Technologický Park spolupracuje s těmito institucemi:

Jihomoravské inovační centrum (JIC) vytváří komplexní infrastrukturu pro inovační podniky v Jihomoravském regionu. Podporuje inovační společnosti, vědu, výzkum a rozvoj a studenty s originálními myšlenkami a poskytuje finance, kontakty, kancelářské prostory a odborné konzultace nadějným projektům. Jednou z klíčových činností JIC je provoz inkubátorů a rozvoj dalších inkubátorů, které by takovéto nadějné společnosti podporovaly. Inkubátory pro začínající podnikatele soustřeďují několik podpůrných nástrojů na jednom místě. JIC se také zaměřuje na obor biotechnologie a provozuje webový portál www.gate2biotech.com,  který se stal hlavním ukazatelem a informačním zdrojem zastřešujícím všechny činnosti v odvětví biotechnologie v České republice.

Centrum sportovní ch aktivit (CESA) pod VUT je vysokoškolským ústavem. Jako celoškolské pracoviště pro oblast tělesné výchovy a sportu na Vysokém učení technickém v Brně zajišťuje celoroční tělovýchovné a sportovní aktivity pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Volná kapacita moderních sportovních areálů školy slouží také k rekreačnímu sportu studentů i zaměstnanců VUT v Brně a široké veřejnosti. TPB zajišťuje propojení propojení klientských firem s CESA za účelem využívání sportovišť klientskými firmami.

CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského střediska vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně. CEITEC byl schválen Evropskou komisí 6. června 2011 a vznikl ze společného projektu šesti nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí za podpory Jihomoravského kraje a města Brna. Jeho nositeli jsou Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR.

AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Zaměřujeme se na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií nejen v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí.

Technologický Park Brno je také členem Mezinárodní Asociace Vědeckých Parků – IASP.