Pozvánka na valnou hromadu TPB – 17. 6. 2021

POZVÁNKA

NA VALNOU HROMADU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

TECHNOLOGICKÝ PARK BRNO, a.s.

 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti svolává tímto představenstvo řádnou valnou hromadu akciové společnosti Technologický Park Brno, a.s. se sídlem Purkyňova 646/107, 612 00 Brno, IČ 48 53 22 15 (dále také jen „společnost“), společnosti zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1034.

 

Datum a doba konání:   17 . června 2021 v 10:00 hodin

Místo konání:                 zasedací místnost společnosti Technologický Park Brno, a.s.

budova A, přízemí, Purkyňova 646/107, 612 00 Brno

 

 

Pořad jednání:

 

  1. Úvodní část – volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

 

  1. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za období r. 2020; schválení roční účetní závěrky za období r. 2020.

 

  1. Rozhodnutí valné hromady o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření-ziskem za období r. 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku.

 

  1. Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za období r. 2021.

 

  1. Různé.

  

K bodu 1. Úvodní část – volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Návrh usnesení: „Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů“.

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené funkcionáře, resp. orgány valné hromady.

 

 

K bodu 2. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za období r. 2020; schválení roční účetní závěrky za období r. 2020.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období roku 2020 s tím, že výsledek hospodaření za toto období-zisk, činí 95.656.408, 98 Kč. Tato účetní závěrka je přílohou pozvánky na valnou hromadu.“

Odůvodnění: Valná hromada společnosti pouze bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti, týkající se období roku 2020, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2020. Schválení účetní závěrky společnosti je dle zákona a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

 

 

K bodu 3. Rozhodnutí valné hromady o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření-ziskem za období r. 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku.

Návrh usnesení: „Zisk vytvořený za období roku 2020 ve výši 95.656.408, 98 Kč bude rozdělen následovně:

  1. částka 4.782.820,45 Kč bude přidělena do rezervního fondu v souladu se zněním příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti,
  2. částka 800,- Kč náleží jako prioritní dividenda akcionáři Vysoké učení technické v Brně, který má prioritní akcii, s tím, že při vyplacení této dividendy bude sražena příslušná daň,
  3. částka 90.872.788,53 Kč bude zaúčtována jako nerozdělený zisk.“

 

Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je dle zákona a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Rozdělení zisku je navrhováno v souladu se stanovami společnosti s tím, že návrh na rozdělení zisku je přílohou pozvánky na valnou hromadu.

 

 

K bodu 4. Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za období r. 2021.
Návrh usnesení: „Valná hromada určuje, že auditorem pro ověření roční účetní závěrky společnosti Technologický Park Brno, a.s. za období roku 2021 bude společnost BDO CA s.r.o., se sídlem Brno, Marie Steyskalové 14, čp. 315, IČ 25535269.“

Odůvodnění: Auditor je nezávislou osobou, která provádí kontrolu účetnictví společnosti. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona valná hromada rozhoduje o určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti.

 

 

K bodu 5. Různé.

V rámci tohoto bodu mohou být diskutovány záležitosti, které nespadají do zákonem stanovené působnosti valné hromady, ale souvisejí s běžným chodem a strategickými záměry společnosti.

 

Informace pro akcionáře:

Právo účastnit se valné hromady má každý, kdo je akcionářem společnosti a splňuje podmínky uvedené ve stanovách společnosti. Při zastoupení akcionáře předloží zástupce písemnou plnou moc.

Materiály předkládané ke schválení valné hromadě budou od 3.6.2021 do dne konání valné hromady k dispozici pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny od 9:00 hod do 14:00 hod a také budou zaslány akcionářům na jejich adresy evidované společností a uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.technologypark.cz.

V Brně dne 3. 6. 2021

 

Za představenstvo společnosti:

 

Ing. Jitka Sládková Ph.D.                                   Bc. Jiří Machát, MBA

předseda představenstva                                    místopředseda představenstva